LEVERINGSVOORWAARDEN

Duffhues Rieten Daken VOF
verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de opdrachtnemer en op alle overeenkomsten betreffende de verkoop, bewerking en verwerking van riet en isolatie- en/of bouwmaterialen in de ruimste zin des woords, door de opdrachtnemer, alsmede op alle aanbiedingen van de opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of het verrichten van diensten door de opdrachtnemer.
Aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van deze voorwaarden maken deel uit, voor zover het het maken van rieten daken betreft, de “Richtlijnen voor het maken van een goed rieten dak” van de Vakfederatie van Riet- en Strodekkerspatroonsbonden.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

De aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders vermeld, en blijven geldig voor een termijn van 2 maanden na aanbieding. Na het verstrijken van de termijn vervalt de aanbieding.

Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de aanvraag eventueel verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid en compleetheid, waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. Opdrachtnemer is gerechtigd na oplevering van het werk de daadwerkelijk bestede arbeidsuren en materialen in rekening te brengen.

De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding alsmede de door de opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden en de gekozen detaillering dan met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

 

Artikel 3 Overeenkomsten

Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na aanvaarding van de aanbieding van opdrachtnemer. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke accoordverklaring op de aanbieding.

Kosten welke ontstaan uit verandering of wijziging van de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van opdrachtnemer op verrekening van meerwerk onverlet.

Eventueel meerwerk wordt geacht te zijn opgedragen, indien dit het gevolg is van dwingende overheidsvoorschriften.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zo ver zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Indien opdrachtgever van opdrachtnemer informatie behoeft in verband met door derden in opdracht van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, die van invloed kunnen zijn op de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden, zal opdrachtgever deze direct schriftelijk voorleggen aan opdrachtnemer, die zich verplicht binnen één week tot schriftelijke beantwoording over te gaan. Mondeling verstrekte informatie van opdrachtnemer bindt opdrachtnemer niet dan nadat deze schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 4 Prijs

De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven.

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Indien niet anders is overeengekomen, geldt de prijs inclusief aanvoer van en het gebruik van materialen.

In de prijs is niet begrepen een eventuele verzekeringspremie voor de opslag van de aangevoerde materialen. Opslag van materialen op het terrein van opdrachtgever komt geheel voor zijn risico.

 

Artikel 5 Uitvoering werkzaamheden

Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren volgens de “Richtlijnen voor het maken van een goed rieten dak” van de Vakfederatie van Riet- en Strodekkerspatroonbonden, aanvullingen daarop, alsmede volgens de richtlijnen die in de toekomst de huidige richtlijnen zullen vervangen, tenzij partijen anders overeen komen.

Indien opdrachtnemer heeft aangenomen een rieten dak te maken, blijven alle breek-, hak-, metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, timmer-, schilder-, en dergelijke werkzaamheden, alsmede geschikt steigerwerk, voor rekening en risico van opdrachtgever.

Indien opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden, zullen opdrachtgever en –nemer hierover in overleg treden en zal zo nodig de overeenkomst worden aangepast. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe voorwaarden worden toegevoegd aan de eerste opdracht en daarmee één geheel vormen.

Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel meerwerk ontstaat, zullen de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever komen.

De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico, dat het personeel van opdrachtnemer en alle overige door opdrachtnemer tewerkgestelde personen hun werkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen beginnen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien opdrachtnemer het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en de opdrachtnemer zulks tijdig aan opdrachtgever heeft gemeld.

De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico, dat de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend.

Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet-voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging voor de uitvoering van
de werkzaamheden toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

Kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtnemer zal op kosten van opdrachtgever gebruik kunnen maken van water en energiebronnen.

 

Artikel 6 Termijn van oplevering

De termijn van oplevering is indicatief en is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de termijn van oplevering voor zover nodig verlengd.

Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de termijn van oplevering de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de termijn van oplevering, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging

Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is, dat de uitvoering van de opdracht niet meer overeenkomstig de opdracht kan plaats vinden.

Niet-tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tevoren het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door opdrachtnemer schriftelijk is geaccepteerd.

Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds doet beëindigen, heeft de opdrachtnemer recht op betaling van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte materialen, alsmede van alle gemaakte en nog niet gedeclareerde opdrachtgebonden kosten.

Indien annulering van de opdracht plaats vindt binnen 6 weken vóór de geplande begindatum, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete van 10% van de aanneemsom verschuldigd.

 

Artikel 8 Reclames

Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van oplevering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de opdrachtnemer ter zake van die gebreken vervalt.

Reclames dienen schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 9 Risico en eigendomsoverdracht

Zodra de zaken zich feitelijk, al of niet in het transportmiddel, op de bouwplaats bevinden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken en/of het aanbrengen van deze zaken mocht ontstaan, ook indien de opdrachtnemer het aanbrengen in opdracht heeft, behoudens indien aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten.

Opdrachtgever zal zorg dragen voor een verzekering voor de risico’s, onder punt 1 genoemd. De opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van aansprakelijkheid voor schade door het aanbrengen van het rieten dak, voor zover deze niet zijn gedekt door de voor het werk lopende verzekering.

Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling, ter zake van een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de uitvoering van het werk of de koop en verkoop van zaken verschuldigd, aan de opdrachtnemer heeft verricht, is de opdrachtnemer gerechtigd, indien naar zijn oordeel sprake is van een wijziging in de omstandigheden, van de opdrachtgever zekerheden resp. aanvullende zekerheden ter zake van de betaling te bedingen. Zolang de verlangde zekerheden niet ten genoegen van de opdrachtnemer zijn gesteld, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van bedoelde overeenkomst op te schorten.

Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van de opdrachtnemer te zullen verklaren, dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen, waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.

 

Artikel 10 Betaling

Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:

 1. 40% van de aanneemsom zal door de opdrachtgever worden voldaan één week vóór aanvang van de werkzaamheden;
 2. 30% van de aanneemsom op aangeven van de opdrachtnemer per direct wanneer de werkzaamheden halverwege zijn; enige betwisting door de opdrachtgever over het tijdstip doet geen recht op opschorting ontstaan;
 3. 20 % van de aanneemsom per direct bij uitvoering van werkzaamheden aan de nokvorsten;
 4. 10% van de aanneemsom zal de opdrachtgever voldoen binnen 8 dagen na oplevering;
 5. meerwerk wordt ofwel direct na gereedkoming ofwel overeenkomstig het bovenstaande gefactureerd, naar keuze opdrachtnemer. Betaling van meerwerk geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum.

Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke geven de opdrachtgever geen recht op uitstel van betaling.

Op de betaling van de in artikel 4, lid 2 bedoelde prijsverhogingen zijn de in lid 1 genoemde termijnen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag in rekening te brengen een rente naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank over het bruto-factuurbedrag inclusief omzetbelasting en tevens alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom (inclusief BTW) bedragen.

 

Artikel 11 Garantie

De door de opdrachtnemer naar aanleiding van een schriftelijke opdracht uitgevoerde werkzaamheden worden uitsluitend gegarandeerd gedurende 10 jaar na oplevering tegen schade ten gevolge van slechte rietkwaliteit en gebreken voortkomend uit ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden.

Geen garantie kan worden gegeven op rieten daken of dakvlakken met een hellingshoek kleiner dan 40°. De garantie vervalt tevens, indien een ander dan de opdrachtnemer reparaties en/of andere werkzaamheden aan het dak heeft uitgevoerd, tenzij opdrachtnemer daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Buiten de garantie vallen eveneens:

 • kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk aan de deugdelijkheid doen;
 • beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen.
 • beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden, welke niet door of vanwege de opdrachtnemer aan het geleverde zijn uitgevoerd.
 • beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering van het milieu, die van invloed is op de rietkwaliteit.
 • zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de “Richtlijnen voor het maken van een goed rieten dak”, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast.
 • alle door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen.

De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel ter keuze van de opdrachtnemer van hetgeen door de opdrachtgever als ondeugdelijk in de zin van de “Richtlijnen” voornoemd wordt aangetoond, met dien verstande dat deze werkzaamheden voor rekening van de opdrachtnemer komen tot ten hoogste een evenredig deel van het factuurbedrag (excl. BTW) voor het betreffende deel van de levering. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. De opdrachtnemer is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op de garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan de opdrachtnemer het gebruik van aanwezige energiebronnen e.d. zonder kostenberekening toestaan.

Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd -gehouden.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht en behoudens grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer het volgende:

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen; elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen, is uitgesloten.
 2. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.
 3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor kosten en schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, het niet verlenen van vergunningen, overschrijding van de levertijd.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van storm windkracht 8 of meer en schade toegebracht aan het dak door toedoen van vogels, ratten en andere dieren.
 5. De door de opdrachtnemer te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de met de opdrachtgever overeengekomen prijs overeenkomstig artikel 4 gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
 6. De door opdrachtnemer verschuldigde schadevergoeding zal nimmer meer kunnen bedragen dan onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer zal worden vergoed.

De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te stellen voor alle kosten en schade, die voor opdrachtnemer mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de opdrachtnemer worden ingesteld. De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door de opdrachtnemer.

 

Artikel 13 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waaronder met name weersomstandigheden – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede de voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of zijn leveranciers.

 

Artikel 14 Afwijkingen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend bij het Kantongerecht c.q. de Arrondissementsrechtbank te Breda, dan wel een andere daartoe bevoegde Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt.